Terms and Conditions

Polygon-6-7
 1. DEFINĪCIJAS
  1. CUBED” - CUBED SIA, reģistrācijas numurs 40203228172, kas pārvalda Mājas lapu.
  2. Mājas lapa” - cubed.homes, kurā CUBED publicē informāciju par Projektiem, kā arī citu CUBED Klientiem aktuālu informāciju.
  3. Projekts” - Mājas lapā publicēts un plānots daudzdzīvokļu nama projekts, ko attīstīs CUBED.
  4. Reģistrācijas pieteikums” – Fiziskas vai juridiskas personas CUBED Mājas lapā aizpildīts pieteikums, lai reģistrētos par Klientu.
  5. Klients” – Fiziska vai juridiska persona vai to pārstāvis, izņemot nekustamā īpašuma aģents (starpnieks), kas reģistrējies mājas lapā ar mērķi iegādāties nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma aģents starpnieks drīkst reģistrēties platformā, ja ir noslēgta papildus vienošanās ar CUBED.
  6. Abonents” – Klients, kas ir abonējis CUBED pakalpojumus un vēlas iegādāties dzīvokļus Projektos un plāno izmantot CUBED sniegtos pakalpojumus prioritārā kārtā pret Klientu.
  7. Pakalpojums” – Klienta tiesības izteikt vēlēšanos iegādāties dzīvokļus Projektos rindas kārtībā, kā arī Klienta tiesības izmantot Mājas lapu un apmainīties ar CUBED ar informāciju par Klienta vēlmēm, idejām un vajadzībām attiecībā uz plānoto Projektu labiekārtojumu atbilstoši Mājas lapā noteiktajām iespējām un apmērā.
  8. Rezervācijas pieteikums” – Klienta izteikta griba iegādāties konkrētu dzīvokli konkrētā Projektā, par ko starp CUBED un Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā tiek noslēgts rezervācijas līgums.
  9. Puses” – Klients un CUBED.
  10. Lietošanas noteikumi” - Šie CUBED Mājas lapas lietošanas līguma noteikumi, kas ir saistoši katram Klientam.
  11. Līgums” – CUBED un Klienta līgums par Mājas lapas un Klienta profila lietošanas kārtību, ko CUBED un Klients noslēdz savā starpā saskaņā ar Lietošanas noteikumiem par Lietošanas noteikumu ievērošanu.
 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  1. Klients, noslēdzot Līgumu, izmanto CUBED piedāvāto Pakalpojumu. Klients ir tiesīgs Pakalpojumu iegādāties tikai savām vajadzībām un no tā izrietošās tiesības nav nododamas citām personām.
 3. KLIENTA REĢISTRĀCIJA MĀJAS LAPĀ UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA
  1. Klients, lai reģistrētos Mājas lapā un izveidotu Klienta profilu, Mājas lapā aizpilda Reģistrācijas pieteikumu, kurā Klients, cita starpā apliecina piekrišanu šim Līgumam un Lietošanas noteikumiem.
  2. Klients, pirms Reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, Mājas lapā apstiprina, ka atbilst un visā Pakalpojumu lietošanas laikā atbildīs šādām Klientam izvirzītajām prasībām:
   1. Klients ir pilngadību sasniegusi fiziskā persona vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistrēta juridiskā persona;
   2. Klientam nav pasludināts maksātnespējas process, kā arī Klientam nav konstatējamas maksātnespējas pazīmes;
   3. Klientam kā fiziskajai personai vai Klienta kā juridiskās personas pārstāvim nav noteikti un nepastāv rīcībspējas ierobežojumi;
   4. Klients Reģistrācijas pieteikumā sniegs tikai patiesu informāciju, un norādītā Klienta kontaktinformācija var tikt izmantota saziņai ar Klientu, kā arī citiem ar Mājas lapas un CUBED darbību saistītiem tiesiskiem mērķiem.
  3. Klients, reģistrējoties Mājas lapā, aizpilda Reģistrācijas pieteikumu un noslēdz Līgumu šādā kārtībā:
   1. Reģistrācijas pieteikumā, ja Klients ir fiziskā persona, Klients norāda šādus datus: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;
   2. Reģistrācijas pieteikumā, ja Klients ir juridiskā persona, Klients norāda šādus datus: nosaukums, reģistrācijas numurs, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, pārstāvja vārds un uzvārds, pārstāvības pamats;
   3. pēc sekmīgas Klienta reģistrācijas Mājas lapā tiek izveidots Klienta profils, piešķirot Mājas lapā pieprasījumaID numuru un izveidojot Klienta virtuālo kontu;
   4. Klients, lai piekļūtu savam Klienta profilam, Mājas lapā autorizējas, izmantojot Klienta Reģistrācijas pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 4. CUBED identificē Klientu un Līgums tiek noslēgts saskaņā ar kredītiestādes vai elektroniskās naudas iestādes pārskaitījumu, ar kuru Klients iemaksā naudas līdzekļus EUR 1 (viens euro) apmērā CUBED kontā, šādā kārtībā:
  1. Klienta bankas konta datiem ir jāatbilst Klienta profilā norādītajiem datiem. Par šo datu atbilstību Klients ir atbildīgs. Gadījumā, ja Klienta bankas konta dati nesniedz CUBED nepieciešamo informāciju par Klientu, CUBED ir tiesīgs Klientam pieprasīt, bet Klientam ir pienākums CUBED elektroniski iesniegt personu apliecinoša dokumenta, kā arī citu dokumentu kopijas.
  2. Veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu uz CUBED bankas kontu, Klients maksājuma mērķī norāda Klientam Mājas lapā piešķirto pieprasījumaID numuru.
  3. Klienta veiktais naudas līdzekļu pārskaitījums uz CUBED bankas kontu ir atzīstams par gribas izteikumu, kas saskaņā ar Civillikuma 1428.pantu izteikts ar konkludentām darbībām (klusējot izteikta griba), noslēgt šo Līgumu.
  4. CUBED griba noslēgt šo Līgumu tiek izteikta ar piedāvājumu Klientam reģistrēties Mājas lapā.
  5. Šis Līgums ir atzīstams par noslēgtu ar brīdi, kad ir konstatējams Klienta un CUBED gribas sakritums un CUBED ir identificējusi Klientu, par Līguma noslēgšanu paziņojot Klientam, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Klienta Reģistrācijas pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
  6. CUBED pēc saviem ieskatiem ir tiesības pieprasīt no Klienta papildu dokumentus un informāciju, kas apliecina Klienta identitāti. CUBED šajā nolūkā ir tiesīga izmantot Klienta iesniegtajā Reģistrācijas pieteikumā norādītos datus. CUBED ir tiesīga pieprasīt Klientu apliecināt savu identitāti klātienē, Klientam ierodoties uz tikšanos CUBED iepriekš saskaņotā vietā un laikā.
 5. Klients ir tiesīgs kļūt par Abonentu, atbilstoši platformas cenrādim un izvēlētā pakalpojuma veidam (pielikums Nr.1) samaksājot Pakalpojuma abonēšanas maksu , ievērojot Līguma 3.4.1.-3.4.2.punkta noteikumus. Abonenta statusa iegūšana piešķir Klientam rindas prioritāti attiecībā pret Klientiem, kas Pakalpojumu nav abonējuši.
 6. Klients atzīst Līguma 3.4.punktā un 3.5.punktā minēto maksājumu apmērus par atbilstošu samaksu par CUBED sniegtā Pakalpojuma izmantošanu, un atsakās no tiesībām šos naudas līdzekļus atprasīt uz jebkāda pamata, izņemot gadījumus, kas minētu pakalpojuma cenrādī (pielikums Nr.1) vai atsevišķi vienojoties ar klientu.
 7. Klienta nosūtītajos piedāvājumos norādīts datums, līdz kuram piedāvājums ir spēkā. Pēc šī termiņa beigām, cena var mainīties (pieaugt), kā arī klients var pazaudēt iespēju aizņemt konkrēto platību projektā.
 8. PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA
  1. CUBED sniedz Klientam Pakalpojumu atbilstoši Mājas lapā noteiktajām iespējām un apmērā. CUBED patur vienpusējas tiesības attīstīt un uzlabot Mājas lapā Klientam piedāvātās iespējas.
  2. Pakalpojuma izmantošanas ietvaros CUBED un Klients ir tiesīgs atbilstoši Mājas lapā noteiktajām iespējām un apmērā apmainīties ar informāciju par Klienta vēlmēm un vajadzībām attiecībā uz plānoto Projektu un tajā plānoto dzīvokļu labiekārtojumu. CUBED apņemas iespēju robežās ievērot Klienta vēlmes un vajadzības, taču līdz rezervācijas līguma noslēgšanai starp CUBED un Klientu tās nav CUBED saistošas.
  3. Klientam, izmantojot Pakalpojumu, ir pienākums ievērot katram Projektam noteikto Rezervācijas pieteikuma iesniegšanas termiņu, kas var būt atšķirīgs attiecībā uz katru Projektu.
  4. Klients ir tiesīgs pieteikties uz projektu, aizpildot Mājas lapā pie konkrēta Projekta norādīto pieteikumu.
  5. Katram projektam Cubed individuāli nosaka minimālo nepieciešamo pieteikumu apmēru, lai projektu uzsāktu. Kad šis pieteikumu apmērs tiek sasniegts, Cubed visiem projekta interesentiem un cilvēkiem, kas apstiprinājuši dalību projektā nosūta rezervācijas līgumu.
  6. Puses vienojas, ka, ja projekts līdz Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām nav sasniedzis nepieciešamo minimālo rezervācijas apmēru, CUBED ir tiesīgs pagarināt noteikto termiņu par ne vairāk kā 90 (dienām) paziņojot par to Klientam uz reģistrācijas pieteikumā norādīto ēpasta adresi.
  7. Klientam ir pienākums noslēgt sagatavoto rezervācijas līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad CUBED ir sagatavojis un nosūtījis Klientam rezervācijas līguma projektu. Ja šajā termiņā Klients rezervācijas līgumu nenoslēdz, Klients zaudē rezervācijas tiesības uz konkrēto projektu.
  8. Rezervācijas noteikumus regulē starp Klientu un CUBED noslēgts rezervācijas līgums.
  9. CUBED par jaunu Projektu uzsākšanu esošajiem Klientiem nosūta paziņojumu uz Klienta e-pastu.
  10. Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigas ir Mājas lapā pie katra konkrētā Projekta norādītā datuma plkst.23.59.
  11. Ja pieteikumu attiecībā uz konkrētu Projektu iesniedz vairāk Klientu, nekā Projektā ir plānoto dzīvokļu/kvadrātmetru, tiesības noslēgt rezervācijas līgumu tiek noteiktas rindas kārtībā. Abonentu rinda ir prioritāra pār Klientu, kas nav Abonenti, rindu. CUBED patur tiesības rindas kārtību neievērot, ja tas ir pretrunā ar mājas kopējo arhitektūru, koncepciju un iespēju realizēt.
 9. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  1. CUBED ir pienākums Klientam nodrošināt nepārtrauktu Pakalpojuma pieejamību. CUBED nav atbildīgs par Pakalpojuma pārtraukumiem, kas saistīti ar Mājas lapas uzlabošanu, kā arī pārtraukumiem, kas nav atkarīgi no CUBED gribas.
  2. Klients pēc sekmīgas reģistrācijas un autorizēšanās Mājas lapā ir tiesīgs izmantot Pakalpojumu attiecībā uz Projektiem, kas publicēti Mājas lapā, atbilstoši Mājas lapā noteiktajām iespējām un apmērā.
  3. Klientam, ievērojot Līguma noteikumus, ir tiesības Pakalpojuma ietvaros iesniegt pieteikumu un noslēgt attiecīgu dzīvokļa rezervācijas līgumu.
  4. Jebkādas Klienta darbības, kuras Klients veic Mājas lapā, ir uzskatāmas par Klienta izteiktu gribu. Šādas darbības ir saistošas Klientam.
  5. Klients ir tiesīgs izmantot CUBED Pakalpojumu neierobežotā apmērā, vienlaikus rūpīgi izvērtējot savas finansiālās iespējas.
  6. Klients apņemas:
   1. reģistrējot Klienta profilu un izmantojot Mājas lapu, sniegt CUBED tikai patiesu informāciju;
   2. nekavējoties informēt CUBED gadījumā, ja Klients maina CUBED būtisku informāciju, tostarp vārdu, uzvārdu, nosaukumu, kontaktinformāciju u.tml.;
   3. izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;
   4. veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai Klienta profilam Mājas lapā nevarētu piekļūt trešās personas;
   5. atbildēt uz CUBED pieprasījumiem;
   6. izmantot Mājas lapu tikai Līgumā paredzēto darbību veikšanai;
   7. neizmantot Mājas lapu pretlikumīgu darbību veikšanai;
   8. patstāvīgi un atbildīgi izvērtēt Pakalpojuma izmantošanu pirms Rezervācijas pieteikuma iesniegšanas;
   9. pilnvērtīgi un detalizēti iepazīties ar Līguma noteikumiem, kā arī jebkādu citu Mājas lapā sniegto informāciju.
  7. Klients ir informēts, ka Klienta profilu drīkst lietot tikai tā īpašnieks jeb Klients. Klients nav tiesīgs nodot pieeju Klienta profilam trešajām personām.
  8. Klients apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir iespējams piekļūt Klienta ierīcēm, var iesniegt Klienta Rezervācijas pieteikumus un tādējādi uzņemties saistības Klienta vārdā. Ja Mājas lapā tiek veiktas jebkādas darbības ar Klienta profilu CUBED ir tiesīga uzskatīt, ka to veic pats Klients.
  9. Ja Klienta Mājas lapas profils ir ticis bloķēts, Klients var atjaunot piekļuvi Klienta Mājas lapas profilam Mājas lapā noteiktajā kārtībā.
  10. Klients piekrīt noteikumam, ka Klients nav tiesīgs pieprasīt izdrukātu un parakstītu Lietošanas noteikumu Līguma eksemplāru. Iepazīšanās ar Lietošanas noteikumiem ir iespējama Mājas lapā.
  11. CUBED Klientam piedāvā un sniedz Pakalpojumu attiecībā uz Mājas lapā publicētajiem Projektiem.
  12. CUBED apņemas ievērot un pildīt Līguma noteikumus un no Līguma noteikumiem CUBED izrietošos pienākumus.
  13. CUBED apliecina, ka Mājas lapā publicētie Projekti ir patiesi un plānoti, ar nosacījumu, ka Projekts sasniedz Mājas lapā norādīto nepieciešamo rezervācijas slieksni.
  14. CUBED nodrošina Klienta Mājas lapas profila uzturēšanu un apkalpošanu.
  15. CUBED ir tiesīga uzskatīt, ka Klients, iesniedzot Rezervācijas pieteikumu, izteic patiesu gribu rezervācijas līguma noslēgšanai.
  16. CUBED apliecina, ka sniedz Pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
  17. CUBED ir tiesīga neapstiprināt Klienta Rezervācijas pieteikumu un/vai bloķēt Klienta Mājas lapas profilu gadījumā, ja:
   1. CUBED rodas pamatotas šaubas par Klienta identitāti;
   2. CUBED rodas aizdomas par to, ka Klients nevēlas iegādāties nekustamo īpašumu;
   3. CUBED rodas pamatotas šaubas par Klienta iemaksāto naudas līdzekļu prettiesisku izcelsmi;
   4. Klienta darbības Mājas lapā ir neskaidras, traucētas vai netipiskas;
   5. CUBED rodas pamatotas šaubas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, sankciju ietekmi u.tml. apstākļiem;
   6. Klientam ir slikta reputācija, proti, publiski ir zināms, ka Klients vai tā pārstāvis ir veicis vai veic prettiesiskas darbības;
   7. starp Klientu un CUBED pastāv jebkādas neizpildītas finansiālas saistības, ārpustiesas strīds par tiesībām vai norisinās tiesvedība;
   8. Klientam ir pasludināts maksātnespējas process vai Klientam kā fiziskai personai pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir bijis pasludināts maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas saistības.
  18. CUBED ir atbildīga par:
   1. tiešajiem zaudējumiem, ko CUBED ar savu prettiesisku rīcību (darbību vai bezdarbību) ir nodarījusi Klientam tiktāl, ciktāl CUBED par šo zaudējumu rašanos ir vainojama. CUBED atbildība ir ierobežota ar Klienta faktiski CUBED samaksāto naudas līdzekļu apmēru zaudējumu rašanās brīdī;
   2. CUBED Mājas lapās izvietotās informācijas patiesumu.
  19. CUBED nav atbildīga par:
   1. zaudējumiem, kas radušies tehnisko vai sakaru līdzekļu, kas nodrošina kredītiestāžu darbību, saziņu ar kredītiestādēm, CUBED Mājas lapas uzturēšanu, u.c., traucējumu rezultātā;
   2. Klienta maksātspēju, līdz ar to Klients nav tiesīgs izvirzīt finansiāla rakstura pretenzijas pret CUBED sakarā ar Klienta noslēgtajiem rezervācijas līgumiem;
   3. CUBED sadarbības partneru sniegtās informācijas patiesumu, kā arī par jebkādām sadarbības partneru prettiesiskām darbībām;
   4. zaudējumiem, kas Klientam radušies Lietošanas noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas rezultātā.
  20. Klients ir atbildīgs par:
   1. visu CUBED iesniegto ziņu patiesumu, precizitāti, atbilstību un pilnību;
   2. visām Mājas lapā, tostarp Klienta profilā, veiktajām darbībām;
   3. zaudējumiem, ko Klients ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) ir nodarījis CUBED;
   4. zaudējumiem, ko CUBED nodarījušas trešās personas, neautorizēti piekļūstot Klienta Mājas lapas profilam, gadījumā, ja piekļuvi Klienta profilam pieļāvis pats Klients, t.sk., Klients izpaudis Klienta Mājas lapas profila datus vai Klients ir tīši vai netīši pieļāvis trešo personu piekļuvi Klienta ierīcēm, u.tml.;
   5. Klienta Mājas lapas profilā uzņemtajām saistībām saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot gadījumus, kad Klients ir savlaicīgi brīdinājis CUBED par neautorizētu piekļuvi Klienta Mājas lapas kontam.
 10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
  1. Visus strīdus un domstarpības Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, cenšoties panākt abpusēji pieņemamu vienošanos. Ja šāda vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas brīža, jebkurš strīds nesaskaņa vai prasība, kas izriet vai skar Līgumu, tā pārkāpšanu, spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
 11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
  1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, pandēmija, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst sapratīgiem līdzekļiem (Force majeure).
 12. KONFIDENCIALITĀTE
  1. Puses apstiprina, ka Līguma noteikumi un informācija par Līguma izpildi ir konfidenciāla informācija, kuras izpaušana trešajām personām ir pieļaujama tikai ar otras Puses iepriekšēju rakstisku piekrišanu vai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
 13. CITI NOTEIKUMI
  1. Līgums saskaņā tiek noslēgts elektroniskā formā atbilstoši Lietošanas noteikumos noteiktajai kārtībai, un Līgums ir spēkā bez Pušu parakstiem.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
  3. Līgums ir sagatavots un noslēgts latviešu valodā. Katrai no Pusēm ir pieejams Līguma teksts. Klientam Lietošanas noteikumu teksts ir pieejams Mājas lapā.
  4. Noslēdzot Līgumu tajā noteiktajā kārtībā, Puses apliecina, ka piekrīt visiem Līguma noteikumiem, Līguma saturs atbilst Pušu interesēm un ir Pusēm skaidrs.
  5. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir neatbilstošs piemērojamiem tiesību aktiem vai nav spēkā, tas neietekmē citu šī Līguma noteikumu spēkā esamību.
  6. Līguma noteikumi ir sagatavoti saskaņā Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem. Līgums neierobežo Klienta kā patērētāja tiesības.
  7. Līguma grozījumi ir izdarāmi tikai rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
  8. CUBED ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā informējot Klientu līdz brīdim, kad Klients ir iesniedzis Rezervācijas pieteikumu.
  9. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma ar nosacījumu, ka Klientam nav spēkā esošu Rezervācijas līgumu un Klients nav CUBED iesniedzis Rezervācijas pieteikumu.
  10. Gadījumā, ja Klients ir pārkāpis Līgumu un Lietošanas noteikumus, CUBED jebkurā laikā ir tiesīga vienpusēji bloķēt Klienta profilu, uzdodot Klientam novērst pārkāpumus un to sekas, vai nekavējoties izbeigt Līgumu.
  11. CUBED ir tiesīga dzēst Klienta Mājas lapas profilu šādos gadījumos:
   1. ja tiek izbeigts Līgums;
   2. ja to pieprasījis pats Klients;
   3. ja Klienta konts nav izmantots vismaz vienu gadu, un Klients neizmanto Pakalpojumu.
  12. CUBED informē Klientu par Klienta Mājas lapas profila slēgšanu un/vai Līguma izbeigšanu, nosūtot Klientam vēstuli uz Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi.
  13. Pušu korespondence ir noformējama rakstveidā un nosūtāma Mājas lapā, uz otras Puses elektroniskā pasta adresi vai pa pastu uz korespondences vai juridisko adresi.
   1. Korespondence, kas nosūtīta Mājas lapā, uzskatāma par saņemtu nākamajā dienā pēc nosūtīšanas.
   2. Korespondence, kas nosūtīta uz Klienta elektroniskā pasta adresi, uzskatāma par saņemtu otrajā dienā pēc nosūtīšanas.
   3. Korespondence, kas nosūtīta pa pastu, uzskatāma par saņemtu septītajā dienā pēc nosūtīšanas.
  14. Klients piekrīt, ka CUBED kā datu pārzinis apstrādā un izmanto Klienta personas datus, pamatojoties uz Līgumu, Līgumā noteikto CUBED pienākumu izpildei CUBED saglabās Klienta personas datus līdz brīdim, kad izbeidzas CUBED tiesības un pienākumi pret Klientu saskaņā ar Līgumu vai līdz būs beidzies noilguma termiņš visām iespējamām saistībām. Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, un tiesības uz datu pārnesamību, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti, kā arī iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Klienta personas datu apstrādes pamats ir Līguma noslēgšana un izpilde.

Pielikums Nr.1

Versijas datums: 03.11.2022

Polygon-6-2

Ready to bring your vision to life?

Design and buy your dream home with our support along the way.