Privātuma politika

SIA “CUBED”, kas reģistrēta un pastāv saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40203228172, juridiskā adrese: Lapu iela 19, Rīga, Latvija (turpmāk saukta arī “mēs”, “CUBED vai “mums”), kā arī tās meitas uzņēmumi var koplietot Jūsu informāciju, kad Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Šī Privātuma politika attiecas uz to, kā mēs izmantojam jebkādu informāciju, ko saņemam, Jums izmantojot CUBED platformu, e-pasta paziņojumus, lietotnes, pogas un logrīkus (“Pakalpojumi”).

Informācijas apkopošana un izmantošana

Neatkarīgi no tā, no kuras valsts Jūs piekļūstat Pakalpojumiem, kur Jūs dzīvojat, vai no kurienes piegādājat informāciju, Jūs piekrītat Jūsu informācijas apkopošanai, nodošanai, manipulēšanai, uzglabāšanai, izpaušanai vai citai izmantošanai, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā, un Jūs skaidri atļaujat mums apkopot, nodot, izmantot un apstrādāt Jūsu informāciju Latvijā un jebkurā citā valstī, kurā darbojas sabiedrība. Sniedzot šo piekrišanu, Jūs saprotat, ka tiesību akti par personīgās informācijas turēšanu, apstrādi, izmantošanu un nodošanu Latvijā var atšķirties no Jūsu valsts tiesību aktiem. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat CUBED pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) noteikumi.

Mēs varam apkopot un apstrādāt informāciju turpmāk norādītajos gadījumos un veidos:

 • informācija, kas sniegta Jūsu reģistrācijas procesa laikā (piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • dati, kas mums tiek sniegti ar mūsu mājas lapas vai jebkādu citu saziņas kanālu starpniecību (piemēram, sarakste, aptaujas u.c.);
 • iegūstot datus no trešo personu reģistriem (parādu vēstures datu bāze, kredītbiroji, publiskie valsts reģistri u.tml.);
 • lietotāju saziņas datus, kas tiek savākti no Jūsu ierīcēm (piemēram, interneta protokola adrese, informācija, kas iegūta ar sīkdatņu starpniecību, gala iekārtas atrašanās vietas dati) un cita informācija, kura var uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
 • Informācija, kas tiek sniegta komentējot platformā vai sarakstes veidā caur e-pastu, par nepieciešamajām izmaiņam plānojumā vai projektā.
 • Informācija, kas tiek sniegta komentējot platformā vai sarakstes veidā caur e-pastu, lai sagatavotu dzīvokļa iegādes piedāvājumu un līgumu.

Mēs uzkrājam informāciju par ierīci vai datoru, kuru Jūs izmantojiet lai piekļūt mūsu pakalpojumiem. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot CUBED platformu un mājas lapu sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. Serveris, kurā izvietotas CUBED platforma, reģistrē platformas lietotāja nosūtītos pieprasījumus (piemēram, atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir CUBED leģitīmā interese. CUBED neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, automātisko lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu, tāpēc mēs informējam par sīkdatņu izmantošanu, bet nejautājam Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

CUBED rūpējas par biznesa informācijas un personas datu drošību. CUBED personas datu apstrādē izmanto savus un arī sadarbības partneru datu serverus. Datu pārraide tiek šifrēta, lai garantētu drošu informācijas apmaiņu. Mūsu darbinieki un sadarbības partneri ir parakstījuši konfidencialitātes vienošanās par informācijas neizpaušanu. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību, ka informācijas pārraide internetā ne vienmēr ir droša. Tāpēc CUBED aicina Jūs rūpēties par datu drošību un aizsardzību. Pēc planojumu izmaiņu veikšanas CUBED mājas lapā vienmēr izejiet no sava lietotāja konta un neatstājiet konta paroli bez uzraudzības.

CUBED platformā var būt trešo personu sīkdatnes, iekļaujot, Google, Facebook un citas kompānijas.

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija: www.youronlinechoices.com/lv/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Informācijas uzglabāšana

Visa jūsu sniegta informācija tiek uzglabāta mūsu drošajos serveros. Tiek izmantota SSL šifrēšanas tehnoloģija, lai nodrošināt drošu saziņu starp jums un mums. Visi personas dati tiek glabāti mūsu drošajā ar ugunsmūri aizsargātajā tīklā.

Informācijas pārraidīšana pa internetu nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantē jūsu datu drošību, kamēr jūs lietojat Pakalpojumus. Kad mēs esam saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantojam stingri noteiktu kārtību un drošības pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi šai informācijai.

CUBED glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, vismaz 10 gadus no sadarbības izbeigšanas brīža, vai kamēr CUBED pastāv juridisks pienākums datus glabāt, vai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses vai cik ir nepieciešams, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, kā arī kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Informācijas izmantošanas mērķi un tiesiskais pamats

CUBED apstrādā Jūsu personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Projektu, dzīvokļu planojumu un dzizaina piedāvājumu sagatavošanai;
 • Atkārtotu piedāvājumu sagatavošanai;
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde, līguma sagatavošana un noslēgšana, līguma administrēšana un izpilde;
 • Personas maksātspējas vērtēšana, kredītrisku pārvaldība;
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesus nodrošināšanai, biznesa plānošanai un analītikai;
 • Sabiedrības informēšanai par savu darbību;
 • Krāpšanas novēršanai un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai;
 • Personāla atlasei un vadībai;
 • Jaunumu un reklāmas izsūtīšanai.

CUBED apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai;
 • Datu subjekta piekrišana.

CUBED neapstrādā “īpašas kategorijas” personas datus par klientiem un sadarbības partneriem.

Informācijas izpaušana

Mēs nekad neizpaudīsim Jūsu personīgo informāciju trešajām personām bez Jūsu piekrišanas. CUBED piederošās sabiedrības ( meitas uzņēmumi, saistītie uzņēmumi) nav uzskatāmi par trešajām personām.

Mēs drīkstam izpaust jūsu personīgo informāciju trešajām personām tikai šādos konkrētos gadījumos:

 • ja mēs pārdodam vai iegādājamies jebkādu uzņēmumu vai aktīvus, mēs varam izpaust jūsu personas datus iespējamajam šāda uzņēmuma vai aktīvu pārdevējam vai pircējam;
 • ja CUBED vai visus tās būtiskos aktīvus iegādājas trešā persona; šādā gadījumā personas dati par tās klientiem būs viens no atsavināmajiem aktīviem;
 • informācijas apmaiņa, kas nepieciešama, lai izpildītu regulējošos noteikumus un normatīvo aktu prasība, it īpaši saskaņā ar valsts iestāžu pieprasījumiem;
 • lai aizsargātu CUBED leģitīmās intereses attiecībā uz maksātspējas izvērtēšanu līguma noslēgšanai vai kredītrisku pārvaldību līguma saistību izpildei.
 • lai nodotu jūsu kontaktinformāciju mūsu sadarbības partneriem, Citadele banka, Swedbank, Luminor, SEB bank, ja Jums ir nepieciešams mājokļa finansējums no kādas no iepriekš minētajām bankām

Tāpat CUBED var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku uzņēmuma darbību un savu funkciju veikšanu. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju, kas par viņu savākta. Jūsu tiesības:

 • pieprasīt datus, kurus mēs ievācām un uzglabājam;
 • pieprasīt veikt izmaiņas kļūdaini sniegtajos datos, vai ja tie ir novecojuši vai ir nepilnīgi;
 • pieprasīt personas datu dzēšanu. Šādas tiesības nav piemērojamas gadījumos, ja dati ir nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie vākti vai apstrādāti, vai arī tie nepieciešami lai izpildītu juridisku pienākumu;
 • pieprasīt nebūt par jaunumu un reklāmas izsūtīšanas saņēmēju;
 • pieprasīt datu nosūtīšanu citam pārzinim.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju, kā aprakstīts noteiktos gadījumos. Rūpējoties par datu drošību, šāda iespēja tiks nodrošināta un apstrādāta tikai identificētām personām, 30 dienu laikā no pieprasījuma brīža.

Pieprasījumu ir iespējams iesniegt šādā kārtībā:

 • personīgi rakstot pieprasījumu CUBED birojā;
 • nosūtot pieprasījumu uz [email protected], ja pieprasījums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

Ja Jums ir pamatotas aizdomas par personas datu drošību, Jūs ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Izmaiņas privātuma politikā

Mūsu Privātuma politika var tikt grozīta. Visi turpmākie Privātuma politikas grozījumi, būs publicēti šajā lapā, kā arī būs pieejami drukātā versijā CUBED birojos.

Kontaktinformācija

Mēs labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus, komentārus un pieprasījumus par Privātuma nostādnēm, un tie jāadresē nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected].

Versijas datums: 15.08.2022